Thỏa thuận thành viên

Đây là Thỏa thuận thành viên của RAKUTEN INSIGHT SURVEYS.
Chúng tôi đề nghị mọi thành viên đọc kỹ Thỏa thuận thành viên này trước khi tham gia.
Bằng cách đăng ký làm thành viên RAKUTEN INSIGHT SURVEYS, bạn đồng ý và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện nêu dưới đây.

 1. Mục tiêu của các quy định này là xác định mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ giữa Rakuten Insight Global, Inc (dưới đây gọi là "Rakuten Insight") và Thành viên (dưới đây gọi là "Thành viên") vốn được Rakuten Insight ủy quyền làm người giải đáp khảo sát trực tuyến đăng ký theo các điều khoản nêu ở Mục 2 của tài liệu này, liên quan đến hoạt động nghiên cứu trực tuyến (dưới đây gọi là "Hoạt động") do Rakuten Insight thực hiện.
 2. Hoạt động được tiến hành bởi Rakuten Insight hoặc khách hàng bên thứ ba của tập đoàn (dưới đây gọi là "Khách hàng") nhằm mục đích cung cấp cho các bên thứ ba, như công ty và tổ chức, những ý kiến và hoạt động tiêu dùng thông qua trang web dành riêng cho khảo sát nghiên cứu thị trường trên website của Rakuten Insight (dưới đây gọi là "Website") hoặc website của Khách hàng bên thứ ba của công ty. Mỗi Thành viên có thể giải đáp khảo sát nhận được, và thông tin thu thập sẽ được tổng hợp và phân tích bởi Rakuten Insight hoặc Khách hàng của công ty.
 3. Mọi nội dung mới, điều chỉnh hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận thành viên này sẽ là một phần trong Thỏa thuận thành viên mà Thành viên phải chấp nhận và tuân thủ, cũng như sẽ được thông báo đến Thành viên mỗi khi những phần này được xem là cần thiết theo cách thức được Rakuten Insight xác định là thích hợp.
 4. Rakuten Insight có quyền điều chỉnh Thỏa thuận thành viên này và mọi quy tắc cũng như quy định nêu trên mà không cần có sự đồng ý trước của Thành viên.
 5. Nếu Chính sách riêng tư, các quy tắc, cũng như quy định khác bao gồm các điều khoản không đồng nhất với các điều khoản nêu trong Thỏa thuận thành viên này, thì các điều khoản trong Thỏa thuận thành viên này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với các quy tắc và quy định đó.
 1. Thành viên phải đủ 16 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam và đã hoàn tất đầy đủ quy trình đăng ký sau khi đồng ý và chấp nhận Tư cách thành viên từ Rakuten Insight.
 2. Nếu Rakuten Insight xác định việc chấp nhận một cá nhân làm Thành viên là không thích hợp, Rakuten Insight có thể hủy hoặc chấm dứt quy trình đăng ký thành viên.
 1. Sau khi đăng ký thành viên, Thành viên phải sử dụng địa chỉ email và mật khẩu được chỉ định để tham gia khảo sát.
 2. Thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng địa chỉ email và mật khẩu này đã được cấp cho Thành viên đã đăng ký.
 3. Thành viên không được phép chuyển nhượng, cho mượn hoặc tiết lộ ID hay mật khẩu đã được chỉ định.
 4. Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại liên quan đến sự sơ suất của Thành viên trong việc sử dụng địa chỉ email và mật khẩu hoặc việc sử dụng từ bên thứ ba.
 1. Rakuten Insight có toàn quyền sở hữu dữ liệu đăng ký của Thành viên.
 2. Rakuten Insight sẽ không chấp nhận mọi dữ liệu sai ở tất cả các mục do Thành viên nhập sau khi đăng ký.
 3. Nhằm đảm bảo độ chính xác và chất lượng của dữ liệu khảo sát, Rakuten Insight có thể liên hệ với Thành viên qua số điện thoại mà Thành viên cung cấp khi đăng ký để xác nhận danh tính của Thành viên và /hoặc độ chính xác của dữ liệu mà Thành viên đã đăng ký.
 1. Thành viên không được thực hiện hoặc là chủ thể của các hành vi sau:
  1. Hành vi xúc phạm đến đạo đức và trật tự công cộng;
  2. Hành vi vi phạm luật pháp, quy định;
  3. Hành vi xâm phạm đến bản quyền (quyền tác giả) của Rakuten Insight, các Thành viên khác hoặc bên thứ ba;
  4. Hành vi phỉ báng các Thành viên khác hoặc bên thứ ba;
  5. Hành vi gây bất lợi cho các Thành viên khác hoặc bên thứ ba;
  6. Chiến dịch bầu cử hoặc hành vi tương tự, hay hành vi vi phạm Luật Bầu cử Cơ quan Công quyền;
  7. Hành vi làm phá rối hoạt động của RAKUTEN INSIGHT SURVEYS;
  8. Hành vi hướng dẫn đăng ký sai hoặc trả lời sai khảo sát;
  9. Hành vi thực hiện công việc không được Rakuten Insight chấp thuận;
  10. Hành vi trong đó một cá nhân tiến hành đăng ký tư cách thành viên nhiều lần hoặc hành vi đăng ký mà trong đó người đăng ký giả mạo danh tính;
  11. Hành vi tiết lộ hoặc để lộ các nội dung khảo sát cho bên thứ ba
   (kể cả việc công bố trên bảng thông báo hoặc website);
  12. Hành vi sử dụng trái phép địa chỉ email hoặc mật khẩu của bản thân;
  13. Hành vi sử dụng trái phép Website để trục lợi;
  14. Hành vi giải đáp không trung thực; và
  15. Các hành vi khác được Rakuten Insight xác định là không thích hợp.
 1. Thành viên phải sử dụng địa chỉ email đã nhập lúc đăng ký để gửi email cho Rakuten Insight, cũng như nhận email từ Rakuten Insight.
 2. Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm về mọi bất lợi hoặc thiệt hại gây ra cho Thành viên khi gửi và nhận email từ một địa chỉ email khác so với địa chỉ email đã nhập lúc đăng ký.
 3. Thành viên phải trả lời email gửi từ Rakuten Insight theo cách thức quy định bởi Rakuten Insight.
 4. Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm về mọi bất lợi hoặc thiệt hại gây ra cho Thành viên khi trả lời email theo cách khác so với cách thức do Rakuten Insight quy định.
 5. Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm về những nội dung viết trong email gửi bởi Thành viên.
 6. Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm về mọi bất lợi hoặc thiệt hại gây ra cho Thành viên bởi các email không được gửi đến/ từ Rakuten Insight.
 1. Khi rút khỏi tư cách thành viên, Thành viên phải thông báo cho Rakuten Insight theo các quy trình do Rakuten Insight quy định. Việc rút khỏi tư cách thành viên sẽ hoàn tất sau khi Rakuten Insight xử lý yêu cầu rút lui này, và thông tin cá nhân mà Thành viên đăng ký sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
 2. Nếu điểm EPoints tích lũy đã đạt mức quy đổi như quy định vào thời điểm rút khỏi tư cách thành viên, Thành viên phải quy đổi số điểm EPoints này trước khi rút lui. Nếu không quy đổi, số điểm EPoints này sẽ bị xóa và Rakuten Insight sẽ không tiến hành bất cứ quy trình nào như yêu cầu đổi điểm, các thắc mắc, v.v... sau khi Thành viên đã rút lui.
 1. Rakuten Insight có thể chấm dứt tư cách thành viên dù Thành viên có đồng ý hay không trong trường hợp Thành viên đó có liên quan đến một trong số các sự kiện sau:
  1. Vi phạm các vấn đề bị cấm nêu ở Phần 5 của tài liệu này;
  2. Không thực hiện các nghĩa vụ nêu ở Phần 11 của tài liệu này; và
  3. Vi phạm bất cứ điều khoản nào trong số các điều khoản được nêu trong Thỏa thuận thành viên này.
 2. Khi chấm dứt tư cách thành viên, Rakuten Insight sẽ hủy bỏ mọi quyền lợi mà Thành viên đó được hưởng trên Website. Trong trường hợp này, Rakuten Insight sẽ không gửi bất cứ thông báo nào về việc hủy bỏ.
 1. Nếu Thành viên gây ra bất cứ thiệt hại nào cho Rakuten Insight hoặc bên thứ ba do vi phạm Thỏa thuận thành viên này, Rakuten Insight có thể yêu cầu Thành viên đó bồi thường thiệt hại.
 1. Rakuten Insight sẽ quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân của Thành viên theo các quy định liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân. Rakuten Insight sẽ có các biện pháp phòng ngừa và bảo mật nhằm ngăn chặn việc giả mạo, tiết lộ thông tin cho các cá nhân hoặc đoàn thể bên ngoài công ty, truy cập trái phép, v.v...
 2. Rakuten Insight sẽ không sử dụng thông tin cá nhân mà Thành viên đã đăng ký cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc tiến hành khảo sát.
 3. Rakuten Insight có thể tiết lộ thông tin mà Thành viên đã đăng ký cho bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của Thành viên, ngoại trừ những thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v... vốn dùng để nhận dạng Thành viên. Rakuten Insight sẽ tiết lộ thông tin dùng để nhận dạng Thành viên khi có sự đồng ý trước của Thành viên đó, ngoại trừ các trường hợp trong đó những hoạt động cung cấp thông tin ra bên ngoài là cần thiết cho việc tổng hợp và phân tích tài liệu cho khảo sát liên quan. Trong trường hợp cung cấp thông tin ra bên ngoài cho các hoạt động này, Rakuten Insight sẽ chọn nhà thầu với điều kiện nhà thầu đó cũng phải áp dụng cùng một mức độ như Rakuten Insight về việc bảo mật thông tin cá nhân và sẽ thực hiện hợp đồng bảo mật.
 4. Rakuten Insight sẽ không xem các trả lời các khảo sát nhận được từ phía Thành viên là thông tin có thể nhận dạng một cá nhân cụ thể vì những kết quả khảo sát đã được thực hiện qua quy trình số và được xem là thông tin thống kê.
 5. Khi Thành viên trả lời khảo sát trên website do Khách hàng điều hành, Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm về mọi bất lợi hoặc thiệt hại gây ra cho Thành viên do việc xử lý thông tin cá nhân được chuyển cho Khách hàng từ chính bản thân Thành viên thông qua website này.
 1. Thành viên phải có trách nhiệm:
  1. Cập nhật dữ liệu đăng ký trong thời hạn mà Rakuten Insight quy định;
  2. Không tiết lộ hoặc để lộ nội dung khảo sát cho bên thứ ba
   (kể cả công bố trên bảng thông báo hoặc website);
  3. Không trả lời gian dối;
  4. Trả lời cho thông báo xác nhận dữ liệu đăng ký qua điện thoại từ Rakuten Insight;
  5. Trả lời trung thực cho thông báo xác nhận qua điện thoại từ Rakuten Insight liên quan đến nội dung giải đáp khảo sát mà Rakuten Insight đề nghị và Thành viên đã giải đáp, hoặc các câu hỏi bổ sung.
 1. Để cảm ơn việc trả lời khảo sát, Rakuten Insight có thể tặng cho Thành viên một số điểm EPoints theo quy định. Số điểm này có thể được quy đổi trực tiếp để nhận quà tặng miễn phí hoặc quà tặng có thể nhận được qua quy trình rút thăm may mắn.
 2. Rakuten Insight sẽ quyết định hình thức thù lao nêu ở Mục 1, cách thức và thời hạn của điều khoản liên quan cho mỗi khảo sát.
 3. Nếu thành viên có số điểm EPoints có thể quy đổi thành quà tặng miễn phí đã rút lui khỏi tư cách thành viên theo các điều khoản nêu ở Phần 7 của tài liệu này, số điểm EPoints của Thành viên đó sẽ bị hủy, ngoại trừ trường hợp số điểm này có thể được quy đổi để nhận quà tặng miễn phí theo cách thức do Rakuten Insight quy định. Nếu tư cách thành viên bị chấm dứt theo các điều khoản nêu ở Phần 8 của tài liệu này, mọi và toàn bộ số điểm EPoints mà Thành viên đó đạt được đều bị hủy bỏ.
 4. Rút thăm may mắn để nhận quà tặng miễn phí có thể được tiến hành theo cách thức riêng của Rakuten Insight và số điểm EPoints sẽ được tính dựa theo cách tính của Rakuten Insight.
 5. Quà miễn phí có được từ đợt rút thăm may mắn hoặc bằng cách đổi điểm EPoints sẽ chỉ được gửi đến địa chỉ nhà riêng của các Thành viên cư trú tại Việt Nam.
 6. Quà tặng miễn phí có được từ đợt rút thăm may mắn hoặc bằng cách đổi điểm EPoints sẽ được gửi đến địa chỉ đã đăng ký với Rakuten Insight. Nếu quà tặng miễn phí không được gửi đi do thiếu sót trong thông tin đăng ký, Rakuten Insight sẽ không gửi lại quà tặng miễn phí đó. Trong trường hợp này, số điểm EPoints được quy đổi sẽ không còn hiệu lực.
 7. Khi không nhận được quà tặng miễn phí sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày yêu cầu đổi điểm được xử lý hoàn tất, Thành viên nhất phải thông báo cho Rakuten Insight biết. Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm về việc quà tặng miễn phí không đến đích, v.v... từ một trăm hai mươi (120) ngày trở lên, kể cả khi không có thiếu sót trong địa chỉ đăng ký của Thành viên.
 8. Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm về mọi sự cố giao dịch xuất phát từ thông tin tài khoản ngân hàng đã đăng ký không đúng hoặc không chính xác.
 9. Rakuten Insight có quyền huỷ bỏ điểm thưởng khảo sát và / hoặc các giải thưởng xổ số, nếu các câu trả lời khảo sát của thành viên nào chứa dữ liệu giả mạo, không chính xác theo tiêu chuẩn Rakuten Insight, và / hoặc thành viên có những hành vi gian dối khác.
 1. Thành viên phải chuyển giao cho Rakuten Insight mọi bản quyền về nội dung trả lời khảo sát được tiến hành trong khuôn khổ Hoạt động và Rakuten Insight có thể tự do lựa chọn, thay đổi và chỉnh sửa các nội dung đó. Thành viên không được sử dụng các quyền cá nhân liên quan đến bản quyền vừa nêu chống lại Rakuten Insight hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 2. Rakuten Insight hoặc Khách hàng, hoặc một bên được chỉ định bởi Rakuten Insight và Khách hàng có thể sử dụng nội dung trả lời khảo sát của Thành viên được tiến hành trong khuôn khổ Hoạt động và có thể tiết lộ nội dung mà không cần sự đồng ý của Thành viên đó. Thông tin đăng ký sẽ được xem như đã quy định trong các điều khoản nêu ở Phần 4.
 1. Rakuten Insight sử dụng các cookie nhằm giảm thiểu gánh nặng cho Thành viên trong việc lặp lại trả lời cho cùng một câu hỏi hoặc để xác nhận tính xác thực của giải đáp.

  [Cookie]

  Thuật ngữ "cookie" đề cập đến việc dữ liệu được tải lên trình duyệt web trên máy tính của bạn thông qua máy chủ web và chỉ được đọc bởi máy chủ truyền tải cookie. Cookie có vai trò tương tự như thẻ CMND và ghi lại thông tin đăng ký. Lưu ý rằng cookie không thể thực hiện một chương trình cũng như không gửi virus.Nhiều trình duyệt web được cài đặt để chấp nhận cookie ở các cài đặt ban đầu, nhưng bạn có thể xem thông tin cảnh báo về việc chấp nhận cookie hoặc có thể xóa cookie. Tuy nhiên, bạn không thể truy cập một số website yêu cầu mẫu xác nhận nếu cài đặt không chấp nhận các cookie.
 1. Rakuten Insight có thể thay đổi toàn bộ hoặc một phần nội dung Hoạt động cũng như có thể gián đoạn, trì hoãn và tạm dừng toàn bộ hoặc một phần Hoạt động vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, dù có hay không có sự đồng ý của Thành viên.
 2. Rakuten Insight sẽ không chịu trách nhiệm về mọi bất lợi hoặc thiệt hại gây ra cho Thành viên do những thay đổi nội dung hoặc việc gián đoạn, trì hoãn và tạm dừng Hoạt động như được nêu ở Phần 1.
 1. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Rakuten Insight và Thành viên liên quan đến những Quy định này, Tòa án Tokyo (Tokyo District Court) sẽ là tòa án có thẩm quyền thụ lý xét xử sơ thẩm.

(Điều khoản bổ sung)
Lập ngày 4/12/2006