Chính sách riêng tư
Rakuten Insight Global, Inc (dưới đây gọi là "Rakuten Insight") đóng góp cho xã hội bằng cách cung cấp cho các công ty và tổ chức những thông tin thống kê về ý thức tiêu dùng cũng như những tình huống liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm thu thập được, thông qua nghiên cứu thị trường và tiếp thị trực tuyến.
Khi thực hiện các hoạt động nói trên, chú trọng đến việc bảo mật thông tin cá nhân vốn là nguồn thông tin phục vụ cho việc hoạt động, Rakuten Insight tuân thủ, trong số nhiều quy định, các luật liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, các nguyên tắc chỉ đạo của chính phủ, và "Luật ICC/ ESOMAR" - quy tắc ứng xử cho lĩnh vực nghiên cứu tiếp thị.
Ngoài việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân thích hợp cũng như quan tâm thỏa đáng và có các biện pháp phù hợp đối với các vấn đề an toàn, kiểm soát và quản lý thông tin được cung cấp bởi chủ thể, Rakuten Insight theo đây tuyên bố với những người trong và ngoài công ty rằng chúng tôi đã quy định, thực hiện và duy trì "Chính sách riêng tư" này.

Nghiên cứu thị trường

 1. Bộ phận Nghiên cứu Tiếp thị của Rakuten Insight tham gia thực hiện việc nghiên cứu thị trường; tập trung nghiên cứu ý thức tiêu dùng, những tình huống liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm nhằm thu thập và cung cấp thông tin này cho các công ty cũng như các tổ chức khác sau khi đã xử lý bằng các nghiệp vụ thống kê. Thông tin cá nhân mà Rakuten Insight thu thập cho mục đích thực hiện hoạt động này, sẽ được tóm tắt thành thông tin thống kê tổng hợp và sẽ không được sử dụng theo cách cho phép nhận dạng riêng một cá nhân cụ thể nào.
 2. Để xác định rõ mục tiêu tham gia khảo sát nghiên cứu thị trường của chúng tôi, Rakuten Insight có thể thu thập tên, địa chỉ, v.v... của người tham gia. Thông tin này được thu thập qua nhiều nguồn thông tin khác nhau, như người tham gia tự đăng ký làm thành viên trên trang web của chúng tôi, vốn được tạo để phục vụ cho khảo sát nghiên cứu thị trường, hoặc nhận dữ liệu từ nhà cung cấp của một doanh nghiệp nghiên cứu tiếp thị (khách hàng). Những thông tin này được xử lý một cách thích hợp và hợp pháp.
 3. Rakuten Insight có thể tuyển nhân viên rộng rãi để tham gia vào cuộc nghiên cứu thị trường của chúng tôi và có thể đăng ký các ứng viên (dưới đây gọi là “nhóm tham gia") làm người giải đáp. Tuy nhiên, trước khi tiếp nhận đơn dự tuyển, chúng tôi sẽ thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân thu thập được thông qua quy trình tuyển dụng đúng theo các quy định khác nhau, chính sách riêng tư, v.v... đã được công bố trên website của chúng tôi.
 4. Rakuten Insight có thể tiến hành khảo sát mà không cần xác định rõ người trả lời (Mục tiêu khảo sát), người mà chúng tôi đề nghị tham gia vào cuộc nghiên cứu thị trường và có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ vào lúc đó. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo trước cho người trả lời biết mục đích sử dụng thông tin cá nhân của họ bằng văn bản hoặc bằng miệng.
 5. Rakuten Insight có thể cung cấp các thông tin thuộc tính đã đăng ký đến các công ty đối tác (Các đối tác), việc này đã được ghi nhận trong hợp đồng liên quan đến việc cung cấp thông tin nhằm phục vụ mục đích sàng lọc & gửi các bản câu hỏi phù hợp. Thông tin cung cấp không bao gồm tên, địa chỉ email, và các thông tin khác mà có thể nhận diện trực tiếp một cá nhân, và cũng không phù hợp với thông tin trên danh sách khách hàng của Các đối tác.

Tuyển dụng

 1. Chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân khi tuyển dụng nhân viên mới, Rakuten Insight xem đây là trách nhiệm xã hội của chúng tôi trong việc bảo vệ sự an toàn cho thông tin nói trên, tôn trọng sự riêng tư của ứng viên cũng như duy trì tính nguyên vẹn của các thông tin.
 2. Thông tin cá nhân của các ứng viên đã được đăng ký với Rakuten Insight khi thực hiện các hoạt động tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, sẽ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và sẽ được giám sát, bảo quản nghiêm ngặt.
 3. Ngoài những điểm nêu trên, thông tin cá nhân (thông tin có thể nhận dạng một cá nhân như tên, ngày sinh) hoặc thông tin gắn liền với một cá nhân như địa chỉ email, tên đăng nhập, mật khẩu hoặc thông tin chung liên quan đến các đặc tính của một cá nhân như sở thích, cấu trúc gia đình, tuổi tác, v.v... sẽ được xử lý theo pháp luật và được thực thi nghiêm ngặt.
Để quản lý và sử dụng an toàn thông tin cá nhân được thu thập, Rakuten Insight thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý và thích hợp để tránh các rủi ro như truy cập trái phép thông tin cá nhân khỏi bị mất mát, thiệt hại, hủy bỏ, sửa đổi, rò rỉ, công bố trái phép, v.v... Chúng tôi sẽ nỗ lực định kỳ cải thiện và sửa đổi các biện pháp bảo mật này.
Ngoài các biện pháp trên, Rakuten Insight bổ nhiệm Giám đốc Bảo mật Thông tin Cá nhân nhằm quản lý thông tin cá nhân một cách phù hợp, triển khai các quy định của công ty về quản lý an toàn và thực hiện chương trình đào tạo nhân viên liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân một cách định kỳ .
Thông tin cá nhân (dưới đây gọi là "Thông tin cá nhân") mà chúng tôi lưu giữ gồm các nội dung sau:
 1. Thông tin cá nhân về các khách hàng của chúng tôi
 2. Thông tin cá nhân về các thành viên khảo sát của chúng tôi
 3. Thông tin cá nhân về các nhân viên hiện tại và đã thôi việc của chúng tôi
Rakuten Insight phúc đáp các yêu cầu về việc tiết lộ thông tin, thay đổi (sửa đổi, bổ sung hoặc xóa các nội dung) và tạm ngưng sử dụng (tạm ngưng sử dụng, xóa và tạm ngưng cung cấp thông tin cho các bên thứ ba (dưới đây gọi là "Tiết lộ thông tin")) từ chủ thể thông tin cá nhân hoặc đại diện của họ, trừ khi những thông tin tiết lộ có thể gây ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích bao gồm cả tính mạng, thân thể, tài sản, v.v... của chủ thể hoặc bên thứ ba, hoặc có thể gây trở ngại đáng kể cho hoạt động của chúng tôi và vi phạm các luật và quy định.

 1. Các mục yêu cầu tiết lộ thông tin
  • Tên, địa chỉ, tuổi, ngày sinh, địa chỉ email và các thông tin thuộc tính khác;
  • Thông tin cá nhân (bao gồm cả đơn xin việc) do chính chủ thể đăng ký qua website của chúng tôi;
  • Thông tin cá nhân liên quan đến các trả lời cho bản câu hỏi khảo sát.

 2. Người liên hệ về yêu cầu tiết lộ thông tin
  • Rakuten Insight sẽ phúc đáp yêu cầu tiết lộ, thay đổi và tạm ngưng sử dụng thông tin cá nhân qua TRANG CỦA TÔI của mỗi thành viên nhóm tham gia.
  • Trong các trường hợp khác, xin vui lòng sử dụng thông tin liên hệ dưới đây. Thông báo về các tài liệu cần nộp sẽ được gửi khi có yêu cầu thích hợp.
   Personal Information Protection Manager, Rakuten Insight Global, Inc
   Rakuten Crimson House,
   1-14-1 Tamagawa,
   Setagaya-ku, Tokyo 158-0094
   TEL : +81-50-5581-1710
Rakuten Insight sẽ quản lý thích hợp thông tin cá nhân thu thập được và sẽ không cung cấp thông tin này cho các bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước của cá nhân liên quan ngoại trừ các trường hợp sau:
 1. Theo quy định của pháp luật.
 2. Cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn về tính mạng, thân thể hoặc tài sản của bất cứ một cá nhân nào và khi khó có được sự đồng ý của cá nhân liên quan.
 3. Đặc biệt cần thiết để nâng cao sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy việc nuôi dưỡng trẻ em lành mạnh và khi khó có được sự đồng ý của cá nhân liên quan.
 4. Cần thiết phải phối hợp vào công việc do các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương hoặc những người ủy quyền liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật và việc thực hiện công việc liên quan này có thể bị cản trở vì phải có sự đồng ý của cá nhân liên quan.
Để thực hiện một cách đầy đủ Chính sách riêng tư của chúng tôi, Rakuten Insight đã xây dựng hệ thống quản lý để bảo mật thông tin cá nhân bao gồm nhiều quy định. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét, cải thiện hệ thống quản lý thông qua quy trình đào đạo tất cả các nhân viên và thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động để tăng cường hiệu quả của hệ thống.
Đối với mọi yêu cầu hoặc khiếu nại liên quan đến Chính sách riêng tư hoặc các quy định riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng sử dụng thông tin liên hệ dưới đây. Rakuten Insight sẽ nhanh chóng phúc đáp mọi yêu cầu hợp lý về việc thông báo mục đích sử dụng, tiết lộ, thay đổi (sửa đổi, bổ sung hoặc xóa các nội dung) và tạm ngưng sử dụng (tạm ngưng sử dụng, xóa và tạm ngưng cung cấp thông tin cho các bên thứ ba) từ chủ thể thông tin cá nhân hoặc đại diện của họ.
Personal Information Protection Manager, Rakuten Insight Global, Inc
Rakuten Crimson House,
1-14-1 Tamagawa,
Setagaya-ku, Tokyo 158-0094
TEL : +81-50-5581-1710
Website của chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật sau.
SSL (Giao thức lớp socket bảo mật) là hệ thống mã hóa dữ liệu nhằm đảm bảo khả năng bảo mật thông tin cá nhân trên website. Thông tin cá nhân của các thành viên sẽ được mã hóa và bảo mật bằng khóa điện tử khi truyền tải.
Trang này được xác nhận theo giấy phép xác nhận điện tử của GeoTrust Japan Inc.. Giải pháp này giúp ngăn chặn các bên thứ ba giả mạo website của chúng tôi.
GeoTrust Japan Inc. là cơ quan chứng nhận Internet được chấp nhận tại Nhật cũng như ở nước ngoài.