Lời xin lỗi: Website AOS bị ngưng hoạt động vào ngày 28 tháng 6

29.06.2018

Cảm ơn sự hợp tác của các bạn với AIP ONLINE SURVEYS!

Chúng tôi xin thông báo rằng website đã có một vài trục trặc kĩ thuật như sau:

Website của chúng tôi bị ngưng hoạt động
Ngày 28/06, từ 15:15 đến 15:35

Vấn đề trên đã được giải quyết.
Chúng tôi chân thành xin lỗi về bất tiện này và sẽ cố gắng không để lặp lại những vấn đề tương tự.

Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác và thông cảm từ các bạn.
AIP ONLINE SURVEYS