Thông báo bảo trì trang web

07.09.2010

Kính gửi các thành viên,

Từ 22:00 chủ nhật ngày 12 tháng 9  đến 07:00 thứ hai ngày 13 tháng 9, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì trang web.
Do vậy trong thời gian này, các khảo sát trực tuyến trên trang web AIP sẽ không truy cập được.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện này.

Nhóm khảo sát trực tuyến AIP